MILJÖANSVAR - VÅR VIKTIGASTE PRIORITET

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har AS Tallink Grupp som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Samtliga våra fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard. Fartygen drivs och underhålls enligt MARPOL-konventionen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Detta garanterar att luft- och vattenföroreningar hålls vid lägsta möjliga nivå. AS Tallink Grupp driver en policy med nolltolerans mot utsläpp i havet. Målet är att eliminera föroreningsrisken vid källan genom att upprätthålla en hög säkerhetsstandard och hög medvetenhet, samt genom att följa all relevant lagstiftning för såväl sjö- som den landbaserade verksamheten.

Våra fartyg:
• använder endast bränslen med låg svavelhalt.
• Katalytisk rening på vissa maskiner på en del fartyg
• pumpar i land allt grå- och svartvatten för vidare transport till reningsverk i land,
• källsorterar avfall ombord för vidare transport till återvinningscentraler i land,
• använder giftfri och miljövänlig bottenfärg. Fartygets skrov borstas rent ett flertal gånger per år,
• använder endast miljövänliga rengöringsmedel vid tvätt och städning,
• använder inte miljöfarliga freoner eller haloner.
• har installerat bränslemätningssystem för att minimera våra utsläpp.

AS Tallink Grupp är Östersjöns ledande rederier, både vad gäller flottans storlek och alla de nya fartyg som tagits i bruk under senare år. En av de viktigaste tankarna bakom flottans omfattande förnyelse är att skydda och skona miljön. Mellan 2002 och 2009 tog AS Tallink Grupp sammanlagt sju helt nya och moderna fartyg i trafik på Östersjön. Dessa har ersatt äldre tonnage. Moderna fartyg är ett av de mest miljövänliga transportmedel som finns för både passagerar- och frakttrafik. Alla Tallink- och Silja Line-fartyg som transporterar passagerare har även utrymme för personbilar och frakt. Inget av Tallinks och Silja Lines fartyg är alltså endast avsedda för nöjeskryssningar. Hela tonnaget används därmed maximalt effektivt ur miljösynpunkt. Nya eller moderniserade fartyg har en mindre påverkan på miljön i och med att nya, miljövänligare lösningar används. Antingen genom fartygets design, genom en avancerad form på skrovet, genom låg bränsleförbrukning eller genom minskade utsläpp i form av avgaser, ljud, vibrationer och minskade avfallsprodukter m.m. Fartygen kan även dra nytta av en ökad livslängd med miljövänliga lösningar.
Målet för Tallink Grupps säkerhetsledningssystem (Safety Management System) är att garantera att gällande regler och krav som har utfärdats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), av olika certifieringsorganisationer och av andra sjöfartsorganisationer, likaså att deras gällande föreskrifter och normer efterlevs. De moderna tekniska systemen ombord på nya fartyg är byggda på ett sätt som gör att de bidrar till att göra resan så trygg som möjligt och samtidigt hålla det omgivande havet rent och luften ren.

AS Tallink Grupps prioritet såväl till havs som på land är först och främst passagerarnas säkerhet och vi tvekar inte när det gäller att investera pengar och tid för att öka säkerheten. Tallink följer samtliga internationella säkerhetsbestämmelser och de krav som ISO 14000 ställer för miljöledningssystem. Detta för att förebygga olyckor och fara för människor och miljö. Varje år granskas vårt säkerhetssystem av experter från den oberoende riskvärderingsorganisationen Lloyd's Register och från de svenska, finska och estniska sjöfartsmyndigheterna. AS Tallink Grupp följer Internationella sjöfarts¬organisa¬tionens (IMO) bestämmelser och garanterar att vår verksamhet är trygg för såväl passagerare som för besättningsmedlemmar. Eftersom våra anställda är nyckeln till säkerhetsgarantin utvecklar vi kontinuerligt deras färdigheter genom personalutbildning. Besättningsmedlemmarnas korrekta förfarande i nödsituationer praktiseras i övningar och tester som noggrant övervakas av inspekterande myndighetspersoner. Alla våra fartyg är utrustade med livräddnings- och överlevnadsutrustning som uppfyller alla gällande krav och den är färdig att användas dygnet runt, varje dag, året om.
Företaget som ansvarar för den tekniska förvaltningen av AS Tallink Grupps fartyg har erhållit certifikat av de svenska, finska och estniska sjöfartsmyndigheterna samt av den fristående organisationen Lloyd's Register, som visar att företaget följer Internationella Regler för Sjösäkerhetsledning (ISM). Detta visar att företagets initiativtagande och verksamhetsplaner är godkända i enlighet med svenska, finska, estniska och internationella krav på sjöfartssäkerhet.

Ladda ner vår miljöfolder här (pdf)