Transport av farligt gods

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada på människor, djur, miljö eller materia. Beroende på ämnets egenskaper tilldelas det en sk. farligt gods-klass. I FN:s rekommendationer finns 9 olika klasser för farligt gods. Beroende på dess egenskaper kan ämnet även tilldelas en s.k. sekundärfara. Observera att vid samlastning av farligt gods bör man alltid ta möjliga sekundärfaror och specialbestämmelser i beaktande.

Transporter av farligt gods styrs förutom av nationella även av internationella lagar och överenskommelser enligt följande:

Sjötransporter: IMDG-koden (IMDG-Code Amdt. 40-20)

Tallink Silja AB följer de senaste versionerna av ovannämnda regelverk

Skeppning av farligt gods

Transporter och klassificering av farligt gods sker enligt IMDG-koden, dock så att rederiets egna krav och praxis beaktas. Observera att Tallinns hamn inte godkänner klass 1 ämnen.

Bokning

Bokning av fordon lastade med farligt gods skall göras hos fraktbokning i god tid före överfarten. Farligt gods bör också meddelas i god tid, företrädesvis vid bokningstillfället och samtidigt bör det farliga godsets officiella namn (Proper Shipping Name), FN-nummer, klass, eventuella sekundärfaror och förpackningsgrupp uppges. Anmälan bör även ges om godset transporteras under begreppet "begränsade mängder" (Limited Quantity) eller andra specialregler/-undantag.

Deklaration

Deklaration av klassificerat gods skall göras på en separat blankett Multimodal Dangerous Goods Declaration (pdf) som skall undertecknas och sändas till fraktbokningen (booking.cargo@tallink.ee) innan skeppningen. Blanketten skall uppvisas vid incheckning. På begäran skall även ett original av detta dokument kunna uppvisas.

Märkning av fordon / lastenhet

Transportören/avsändaren skall se till att fordon/lastenheter som hämtas till hamnen är skyltade enligt IMDG bestämmelserna. Även fordon/lastenheter lastade med begränsade mängder skall skyltas. Skyltar i enlighet med IMDG-bestämmelserna kan vid behov hyras från check-in.

Lagring av farligt gods

IMO- eller ADR-klassat gods får ej lagras på Tallink Silja Lines hamnområde. Fordon/lastenheter skall avhämtas/avlämnas i hamnen samma morgon/kväll som fartyget lastar/lossar. Våra sakkunniga på fraktbokningen och i hamnarna ger vid behov tilläggsinformation om transporter av klassificerat gods.